List of bus routes to the  Tohoku  area
Fukushima Prefecture
Yokohama/Tokyo⇔Kōriyama/Fukushima
Dream Fukushima/Yokohama-go
JR Bus Tohoku
Tokyo/Shinjuku⇔Aizu-Wakamatsu/Kitakata
Yumekaido Aizu-go
JR Bus Kanto/Aizu Noriai Jidosha
Tokyo⇔Iwaki
Iwaki-go
JR Bus Kanto/Shin Joban Kotsu/Tobu Bus Central
Tokyo⇔Iwaki (late-night service)
Midnight Iwaki-go
Tobu Bus Central
Miyagi Prefecture
Tokyo⇔Sendai/Furukawa
Furukawa Sendai/Tokyo-go
JR Bus Tohoku
Tokyo⇔Sendai
JR Bus Tohoku
Yamagata Prefecture
Tokyo⇔Yamagata
Dream Sakuranbo-go
JR Bus Tohoku
Tokyo Disneyland®/Tokyo Station–Sakata
Kokusai Kogyo/Shonai Kotsu
Iwate Prefecture
Tokyo/Ikebukuro⇔Hachinohe/Towada/Shichinohe
Sirius-go
Kokusai Kogyo/Towada Kanko Dentetsu
Tokyo/Ikebukuro⇔Morioka
Dream Morioka Rakuchin-go
JR Bus Tohoku
Akita Prefecture
Yokohama/Tokyo⇔Akita
Dream Akita/Yokohama-go
JR Bus Tohoku
Tokyo⇔Ugo-Honjo
Dream Chokai-go
JR Bus Tohoku/Ugokotsu
Aomori Prefecture
Tokyo⇔Aomori
La foret-go
JR Bus Tohoku
Tokyo⇔Aomori
Tsugaru-go
Konan Bus
Tokyo/Ikebukuro⇔Hachinohe/Towada/Shichinohe
Sirius-go
Kokusai Kogyo/Towada Kanko Dentetsu