List of bus routes to the  Tokai  area
Shizuoka Prefecture
Tokyo/Shinjuku⇔Gotemba Premium・Outlet
Gotemba Premium・Outlet-go
JR Bustech
Tokyo⇔Numazu
Fujikyu City Bus
Tokyo Sta.⇔Fuji Sta./Fujinomiya Sta./Taisekiji/Kyuka Mura Fuji
Yakisoba Express/Kaguya-hime Express
Fujikyu Shizuoka Bus
Tokyo⇔Shimizu
Shimizu Liner
JR Bus Kanto/Shizutetsu Justline
Tokyo⇔Shizuoka/Hamamatsu
Dream Shizuoka/Hamamatsu-go
JR Tokai Bus
Tokyo⇔Shizuoka/Hamamatsu/Nagoya
Tomei Highway Bus
JR Bus Kanto/JR Tokai Bus/JR Bustech
Aichi Prefecture
Tokyo/Shinjuku⇔Nakatsugawa/Nagoya
Chuo Liner Nagoya-go
JR Bus Kanto/JR Tokai Bus
Tokyo⇔Shizuoka/Hamamatsu/Nagoya
Tomei Highway Bus
JR Bus Kanto/JR Tokai Bus/JR Bustech
Tokyo⇔Toyota/Mikawa-Anjo Nagoya/Gifu
Dream Nagoya-go/Ladies-Only Dream Nagoya-go/Seishun Dream Nagoya-go/Seishun Ladies-Only Dream Nagoya-go/Dream Toyota-go
JR Bus Kanto/JR Tokai Bus
Tokyo⇔Chiryu/Kariya/Chita Handa
Chita Segal-go
JR Bus Kanto
Gifu Prefecture
Tokyo/Shinjuku⇔Nakatsugawa/Nagoya
Chuo Liner Nagoya-go
JR Bus Kanto/JR Tokai Bus
Tokyo⇔Toyota/Mikawa-Anjo Nagoya/Gifu
Dream Nagoya-go/Ladies-Only Dream Nagoya-go/Seishun Dream Nagoya-go/Seishun Ladies-Only Dream Nagoya-go/Dream Toyota-go
JR Bus Kanto/JR Tokai Bus