List of bus routes to the  Chugoku/Shikoku  area
Okayama Prefecture
Tokyo/Yokohama⇔Okayama/Hiroshima
Dream Okayama Hiroshima-go
Chugoku JR Bus
Tokyo/Shinjuku⇔Okayama/Kurashiki
Grandream Okayama-go
Chugoku JR Bus
Hiroshima Prefecture
Tokyo/Shinjuku⇔Hiroshima
New Breeze-go
Chugoku JR Bus/Odakyu City Bus
Tokyo⇔Hofu/Hagi
Hagi Express
Bocho Kotsu
Shimane Prefecture
Tokyo/Shibuya⇔Izumo
Susanoo-go
Chugoku JR Bus/Ichibata Bus
Tokushima Prefecture
Tokyo⇔Tokushima
Dream Tokushima-go
JR Bus Kanto/JR Shikoku Bus
Kagawa Prefecture
Tokyo⇔Takamatsu
Dream Takamatsu-go
JR Bus Kanto/JR Shikoku Bus
Ehime Prefecture
Tokyo⇔Matsuyama
Dream Matsuyama-go
JR Bus Kanto/JR Shikoku Bus
Kochi Prefecture
Tokyo⇔Kochi
Dream Kochi-go
JR Bus Kanto/JR Shikoku Bus
Yamaguchi Prefecture
Tokyo⇔Hofu/Hagi
Hagi Express
Bocho Kotsu